2251103574 ΓΕΡΑ ΛΕΣΒΟΥ, Μυτιλήνη info@modousa.gr
banner imagebanner image

Ο Σκοπός μας ...

... είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, κυρίως μέσω της αύξησης της απασχόλησης στην Λέσβο. Για την ευόδωση των σκοπών του η Κοιν.Σ.Επ. "ΜΟΔΟΥΣΑ" μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

 

Οι στόχοι μας ...
    Αναζήτηση & Εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού υλικού για αυτόχθονα φυτά
    Εξασφάλιση επαρκούς εμπορεύσιμης ποσότητας τοπικών αγροτικών προϊόντων
    Υποστήριξη αξιοποίησης όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Λέσβου
    Υποστήριξη συστήματος μεταφοράς καλλιεργητικής τεχνογνωσίας, καλών γεωργικών πρακτικών, εφαρμογής καινοτομιών, πρωτοκόλλων καλλιέργειας και κοινής χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού
    Λειτουργία συστήματος Τοπικής Αγροτοδιατροφικής Αλυσίδας στην Λέσβο
    Αναζήτηση, Προστασία, Υποστήριξη, Ανάδειξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των τοπικώς παραγόμενων φημισμένων αγροτικών τροφίμων της Λέσβου
    Η με συνέπεια, συνέχεια & ποιότητα τροφοδότηση αγροδιατροφικής αλυσίδας
    Ανάπτυξη-υποστήριξη συστήματος ταυτοποίησης - πιστοποίησης
    Υποστήριξη δημιουργίας Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας τροφίμων, παραγώγων αυτών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέσβου σε βιοποικιλότητα, μικροκλίμα και  πολιτισμό, με όλους τους πιθανώς εμπλεκόμενους, όπως παραγωγούς, μεταποιητές, πωλητές, πολιτιστικούς & πιστοποιητικούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών εστίασης, φιλοξενίας, δραστηριοτήτων κλπ
    Ιδιαίτερη Φροντίδα για το τοπίο και το περιβάλλον της Λέσβου
    Συνεργασία με άλλες συλλογικότητες της Λέσβου & εμπειρογνώμονες για την εξασφάλιση μελετών αγοράς, τοπικών φημισμένων τροφίμων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, δραστηριοτήτων προβολής κλπ
    Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πληροφόρηση όλων των μελών και συνεργατών της, ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. "ΜΟΔΟΥΣΑ" και επαρκής ενημέρωση της κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων και των φορέων της κοινωνίας, καθώς και της κοινής γνώμης για την φύση του συνεργατισμού, την λειτουργία και τους σκοπούς των Κοινονικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και τα ωφελήματα που προσφέρει η κοινωνική οικονομία